Määräaikaisten työsopimusten määrä on lisääntynyt viime vuonna

Työsopimuslaki muuttui 1.1.2011 alkaen. Sen mukaan toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua, jos määräaikaisten sopimusten lukumäärän, yhteenlasketun kestoajan tai niiden muodostaman kokonaisuuden perusteella työnantajan työvoiman tarve kyseisessä työssä arvioidaan pysyväksi. Tämän tarkemmin laki ei ota kantaa määräaikaisten työsopimusten lainvastaiseen ketjuttamiseen. Työsopimuslaissa edellytetään myös edelleen perustelua määräaikaiselle työsuhteelle, eikä lainmuutoksella ole tarkoitus muuttaa tämän perustellun syyn sisältöä.

Määräaikainen työsopimus saadaan tehdä vain silloin, kun siihen on perusteltu syy kuten työn luonne, sijaisuus tai muu näihin verrattava sekä muu yrityksen toimintaan tai tehtävään työhön liittyvä peruste.

Määräaikaisen työsopimuksen tekemisen tarkoituksena ei saa olla työntekijän irtisanomissuojan kiertäminen. Tämän vuoksi myös ensimmäisen määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen tulee olla lain tarkoittama perusteltu syy.

Työnantajan on kerrottava työntekijälle määräaikaisuuden peruste työsopimusta tehtäessä. Peruste on lisäksi kirjattava työsopimukseen. Työnantajalla on näyttötaakka siitä, että yrityksellä on ollut perusteltu syy tehdä määräaikainen sopimus. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta, samoin kuin ilman perusteltua syytä tehtyjä toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia, on pidettävä toistaiseksi voimassa olevina. Työsopimuksen päättämiseen täytyy tällöin olla irtisanomisperuste.

Määräaikaisella työntekijällä on samanlaiset oikeudet ja velvollisuudet kuin toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa olevilla. Määräaikaiseen työsopimukseen voidaan sopia koeaika, joka voi olla enintään puolet työsuhteen kestosta.